Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

3ο Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Ομάδα Διδακτικές Ώρες ανά εβδομάδα ECTS
Ειδικές Διδακτικές γνωστικών αντικειμένων 1 2 7.5
Ερευνητική εργασία 15
Σύνολο 22.5

 

Μαθήματα Επιλογής

Ομάδα Διδακτικές Ώρες ανά εβδομάδα ECTS
Ψηφιακά παιχνίδια και Εικονικοί κόσμοι 1 2 7.5
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθησιακών Περιβαλλόντων 2 2 7.5
Εργονομία και Διεπαφές Ανθρώπου-Μηχανής 1 2 7.5
Ευφυή και Προσαρμοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης 2 2 7.5
Σύνολο 8 30

4ο Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

ECTS
Εκπόνηση Mεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30
Σύνολο 30