Μέλη Διιδρυματικής και Συντονιστικής Επιτροπής

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ)

Η ΕΔΕ είναι εννεαμελής και αποτελείται από επτά (7) μέλη ΔΕΠ και 2 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι δύο εκπρόσωποι των φοιτητών δεν έχουν οριστεί ακόμα.

Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κλειώ Σγουροπούλου,
Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Προγράμματος

Νικήτας Καρανικόλας, Καθηγητής

Παναγιώτης Καρκαζής, Επίκουρος Καθηγητής

Από το ΕΚΠΑ

Χρόνης Κυνηγός, Καθηγητής

Μαρία Δασκολιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Από την ΑΣ.ΠΑΙ.ΤΕ.

Κυπαρισσία Παπανικολάου, Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Αικατερίνη Κασιμάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)

Απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή για διετή θητεία.

Sgouropoulou

Σγουροπούλου Κλειώ

Καθηγήτρια,Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, ΠΑΔΑ
profile-image-placeholder

Καρανικόλας Νικήτας

Καθηγητής,Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, ΠΑΔΑ
Karkazis

Καρκαζής Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, ΠΑΔΑ
Kynigos

Κυνηγός Χρόνης

Καθηγητής,Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
KPapanikolaou

Παπανικολάου Κυπαρισσία

Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, ΑΣΠΑΙΤΕ

 

  • Τα Μέλη Διιδρυματικής και Συντονιστικής Επιτροπής δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή.
  • Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
  • Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος
  • Εισηγείται στην Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ.
  • Ορίζει τον Επιβλέποντα και τα Μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της οποίας επικυρώνεται από τη Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή.
  • Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, και εισηγείται σχετικά στην Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή.