Το Πρόγραμμα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στο διαθεματικό επιστημονικό πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Το ΔΠΜΣ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και παρέχει
Επάρκεια Πληροφορικής & Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Ο τίτλος είναι ενιαίος και απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

 • στην καλλιέργεια απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας όπου απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τεχνολογιών μάθησης,
 • στη διαμόρφωση ειδικών στον τομέα της εκπαιδευτικής ψηφιακής τεχνολογίας για τη στελέχωση δομών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, οργανισμών, επιχειρήσεων, φορέων διαμόρφωσης και εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών και άλλων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
 • στην προετοιμασία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα προωθήσει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης,
 • στην επίτευξη υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής θεωρητικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με άρτια τεχνολογική εξειδίκευση που θα οδηγήσει τους αποφοίτους στην ανάπτυξη της ικανότητας και των απαραίτητων δεξιοτήτων κριτικής και ερευνητικής σκέψης, σύνδεσης της θεωρίας, της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για επαγγελματική, ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική σταδιοδρομία στο χώρο των μαθησιακών τεχνολογιών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 • στην εισαγωγή των φοιτητών του στις θεωρίες της μάθησης και την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πρακτική,
 • στην επαρκή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των αποφοίτων του σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και τη σύγχρονη έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης και στις τεχνικές και μεθόδους της Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας, ώστε να γνωρίζουν σε θεωρητικό επίπεδο ποιες είναι οι αρχές που διέπουν την επιστημονική έρευνα και ποια τα συγκεκριμένα εργαλεία με τη συνδρομή των οποίων θα καταρτίζουν αξιόπιστες ερευνητικές εργασίες,
 • στην απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής καινοτομικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων με αξιοποίηση συμβατικών αλλά και αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών,
 • στην εξοικείωση των φοιτητών με την τεχνολογία και τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης,
 • στην εξοικείωση των φοιτητών με τις αρχές του σχεδιασμού και στην αξιοποίηση των διαφόρων εργαλείων συγγραφής και ανάπτυξης τεχνολογικά προηγμένου διαδραστικού πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού (ψηφιακά παιχνίδια, προσομοιώσεις, εικονικοί κόσμοι),
 • στην εισαγωγή των φοιτητών στα διαπροσωπικά και κοινωνικά πλαίσια μέσα στα οποία πραγματοποιείται η καινοτομία στην εκπαίδευση με χρήση σύγχρονων ψηφιακών και οπτικοακουστικών τεχνολογιών και
 • στην αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών για το σχεδιασμό και σύνθεση σύγχρονων μαθησιακών περιβαλλόντων εφαρμόζοντας καλές πρακτικές ενεργητικής μάθησης στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών και εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

ΔΟΜΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και έγκριση της ΕΔΕ.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα συνολικά.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τέλη φοίτησης. Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τα τέλη φοίτησης για όλο το πρόγραμμα είναι 3600€ σε τέσσερεις ισόποσες δόσεις των 900€.

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια. Επίσης, το 10% των φοιτητών που δεν εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία θα μπορούν να απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του Γ’ και Δ’ εξαμήνου με βάση τις επιδόσεις τους στο Α΄ έτος και υπό την προϋπόθεση προσφοράς έργου σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος.