Δικαιολογητικά

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικών και θεωρητικών σπουδών. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  • Αίτηση υποβολής υποψηφιοτήτων.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Δύο συστατικές επιστολές.
  • Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ (max 200 λέξεις).
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

Για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας απαιτούνται αποδεικτικά πιστοποιητικά άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 7-15/02/2017 και του παραρτήματος Β’ του ΑΣΕΠ.

Οι φοιτητές με τίτλους από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη όλα τα δικαιολογητικά του φακέλου και ιδίως τα εξής:
10%
Πιστοποιημένη γνώση ξένης διεθνούς γλώσσας πέραν της αγγλικής
10%
Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών
10%
Επίδοση σε σχετική με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ Πτυχιακή ή Διπλωματική εργασία, ή εμπειρία όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών
20%
Επιπλέον προσόντα (κατοχή δεύτερου πτυχίου, δημοσιευμένο έργο, συμμετοχή σε συνέδρια, επιμόρφωση)
20%
Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος
30%
Προφορική συνέντευξη