Ερευνητική εργασία

Εξάμηνο:
Ομάδα:
Κατηγορία:

3ο

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Στην 1η ενότητα οι φοιτητές θα γνωρίσουν την έννοια της επιστημονικής έρευνας. Θα κατανοήσουν ότι σκοπός των επιστημών είναι η περιγραφή και η ερμηνεία των φαινομένων και ότι η επιστήμη ακολουθεί μια ορισμένη μεθοδολογική πορεία και δικούς της μεθοδολογικούς κανόνες.

 

Στη 2η ενότητα οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τα βασικά γνωρίσματα μιας ερευνητικής εργασίας και μιας επιστημονικής έρευνας, όπως τη συστηματική μελέτη της εμπειρικής πραγματικότητας, την ανακάλυψη νέων γνώσεων, την ανακάλυψη νέων γενικών αρχών και τη διατύπωση θεωριών και την αποτύπωση αυτών σε μια επιστημονική μελέτη.

 

Η 3η ενότητα περιλαμβάνει τον καθορισμού βασικών εννοιών όπως νόμος, αρχή, θεωρία, μοντέλο, υπόθεση και την σημασία προσδιορισμού του βασικού ερευνητικού θέματος. Παράλληλα, οι φοιτητές θα κατανοήσουν την αξία του σωστού μεθοδολογικού σχεδιασμού.

 

Στην 4η ενότητα προσδιορίζεται η διαδικασία συγκρότησης των ερευνητικών ερωτημάτων. Αναδεικνύεται η σωστή διατύπωση των ερωτημάτων και το πώς αυτά καθορίζουν την πορεία της έρευνας και τον μεθοδολογικό σχεδιασμό.

 

Στην 5η ενότητα μελετώνται οι σκοποί και οι στόχοι μιας ερευνητικής εργασίας. Γίνεται κατανοητό ότι αυτοί καθορίζουν την έρευνα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τα δεδομένα. Παράλληλα, αναλύεται ο τρόπος μελέτης των σχετικών με το πεδίο ερευνών και των δεδομένων τους.

 

Στην 6η ενότητα οι φοιτητές κατανοούν πώς συγκροτείται και εννοιολογούν το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας. Μελετώνται πώς προσεγγίζονται τα επιστημονικά θέματα, πώς τεκμηριώνονται οι σχετικές έρευνες και πώς συνδέονται με την κάλυψη του ερευνητικού κενού.

 

Στην 7η ενότητα ορίζεται η ερευνητική μεθοδολογία. Καθορίζονται τα είδη της έρευνας ανάλογα με τα ερευνητικά ερωτήματα και τους σκοπούς της ερευνητικής εργασίας. Μελετώνται ερευνητικά πρωτόκολλα και ποιες μεθοδολογικές αρχές τα διέπουν.

 

Στην 8η ενότητα δίνεται έμφαση στη συγγραφή, στην ανάλυση, στην ερμηνεία και στην μελέτη των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας. Καθορίζονται οι βασικές αρχές του τρόπου παρουσίασής τους, πώς τα αποτελέσματα δίνουν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα και τελικά σε τι συμπεράσματα οδηγεί μια ερευνητική εργασία.