Επιστήμες της Αγωγής στον 21ο Αιώνα και Ψηφιακές Τεχνολογίες

Εξάμηνο:
Ομάδα:
Κατηγορία:

1ο
1
Υποχρεωτικό

Διδάσκοντες:

Κυνηγός Χρόνης, Καθηγητής

Περιγραφή

 1. Η κοινωνία μας και οι Επιστήμες της Εκπαίδευσης

 • Εκπαιδευτικά μοντέλα και αξίες
 • Εκπαιδευτικά μοντέλα και αντίστοιχες αντιλήψεις για τη χρήση των ΨΤ
 • Η συνεισφορά των Επιστημών της Εκπαίδευσης στην κοινωνία και τα εκπαιδευτικά συστήματα διαχρονικά
 • Η Επιστήμη της Χρήσης των ΨΤ στην Εκπαίδευση
 • Η έννοιες της Πρόσθετης Παιδαγωγικής Αξίας και της Καινοτομίας βασισμένων στις ΨΤ
 • Η έννοια και η παιδαγωγική αξία της βαθειάς πρόσβασης στις λειτουργικότητες των εργαλείων ΨΤ
 • Η συνεισφορά των Επιστημών Εκπαίδευσης στην επινόηση και εφαρμογή παρεμβάσεων στην τυπική εκπαίδευση
 • Επιστήμες της Εκπαίδευσης, χρήση ΨΤ και Άτυπη Εκπαίδευση (το παράδειγμα Scratch)

 

 1. Εκπαιδευτικές προτεραιότητες για τον 21ο αιώνα

 • Δέκα Καινοτομίες με την μεγαλύτερη προοπτική για βιώσιμες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα
 • Η έννοια της δεξιότητας και δεξιότητες 21ου αιώνα
 • Δεξιότητες διαβίωσης – εργασίας
 • Δεξιότητες στο χώρο εργασίας

 

 1. Δραστηριότητες πρόσθετης παιδαγωγικής αξίας με ΨΤ

 • Γραπτή, συμβολική και εικαστική έκφραση, διαχείριση πληροφορίας, επικοινωνία, πειραματισμός και διαχείριση μοντέλων, έλεγχος μηχανών
 • Υπολογιστική σκέψη, προγραμματισμός για όλους, δυναμικός χειρισμός αναπαραστάσεων, αλληλεξαρτώμενες αναπαραστάσεις

 

 1. Παραδείγματα δραστηριοτήτων πρόσθετης παιδαγωγικής αξίας

 • Παραδείγματα δραστηριοτήτων, παραγόμενων και διαλόγων μαθητών
 • Παραδείγματα παραγόμενων εκπαιδευτικών για τους μαθητές τους
 • Παραδείγματα σχεδίων δραστηριότητας εκπαιδευτικών