Εκπαίδευση και μάθηση για το περιβάλλον και την αειφορία στην ψηφιακή εποχή

Εξάμηνο:
Ομάδα:
Κατηγορία:

1ο
1
Προαιρετικό

Διδάσκοντες:

Δασκολιά Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Περιγραφή

Στην 1η ενότητα αναλύονται οι βασικές έννοιες της ΠΕΑ, όπως οι έννοιες «περιβάλλον», «φύση», «περιβαλλοντικό ζήτημα», «αειφορία», κλπ, και προσεγγίζονται οι έννοιες της «εκπαίδευσης», και της «μάθησης» σε τυπικά, μη-τυπικά και άτυπα πλαίσια. Στην ίδια ενότητα εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και η αρχές της ΠΕΑ ως εκπαιδευτικής ιδεολογίας και πρακτικής, όπως ότι είναι διεπιστημονική και διαθεματική, συστημική, κοινωνικά κριτική και πολιτική, προσανατολισμένη στις αξίες και τη δράση, βιωματική, ενδυναμωτική, και συμμετοχική. Επίσης, παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο εφαρμογής της ΠΕΑ στο ελληνικό σχολείο σήμερα και συζητείται ο ρόλος και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες και εργαλεία αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενίσχυση και υποστήριξη του εκπαιδευτικής πρακτικής στην ΠΕΑ.

 

Στη 2η ενότητα επιχειρείται η χαρτογράφηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και ζητημάτων αειφορίας στο σύγχρονο κόσμο και η εξέταση των χαρακτηριστικών τους και παραγόντων που επηρεάζουν τη γένεση, εντατικοποίηση και διατήρησή τους. Αναλύονται συγκεκριμένες περιπτώσεις ζητημάτων και εξετάζεται ο ρόλος που έχουν οι τεχνολογίες και οι ψηφιακές τεχνολογίες ειδικότερα, στην πρόκληση αλλά και στην επίλυσή τους.

 

Η 3η ενότητα εξετάζει τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές μεθόδους που ακολουθούνται στην εκπαιδευτική πράξη της ΠΕΑ και επιχειρεί να τις συνδέσει με σχετικές θεωρίες μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία. Στην ενότητα αυτή γίνεται επίσης υποδειγματική εφαρμογή διδακτικών τεχνικών στην προσέγγιση σύγχρονων περιβαλλοντικών εννοιών και ζητημάτων με τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Σε καθεμία από τις μεθόδους και τεχνικές συζητείται ο ρόλος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στον εμπλουτισμό και την ενίσχυση της μάθησης.

 

Η 4η ενότητα επικεντρώνεται σε θέματα διδακτικού σχεδιασμού στην ΠΕΑ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων στους φοιτητές για την κατασκευή εκπαιδευτικών σεναρίων. Αναλύονται οι αρχές διδακτικού σχεδιασμού και συζητούνται διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης και μελέτες περίπτωσης από την εφαρμογή τους στην τυπική και τη μη-τυπική εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Ο προσανατολισμός είναι κυρίως στην ανάπτυξη παιδαγωγικών κριτηρίων για τους τρόπους ενσωμάτωσης των ψηφιακών μέσων, εργαλείων και ανοιχτών μαθησιακών πόρων για στα εκπαιδευτικά σενάρια ΠΕΑ μέσα από την εμπλοκή των ίδιων των φοιτητών με την διαδικασία της κατασκευής εκπαιδευτικών σεναρίων ΠΕΑ.