Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ προέρχονται, τουλάχιστον κατά 80%, από:

  • μέλη Δ.Ε.Π. των Συνεργαζόμενων Τμημάτων,
  • μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Συνεργαζόμενων Τμημάτων, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
  • διδάσκοντες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 242 του Ν. 4610/2019,
  • αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Συνεργαζόμενων Τμημάτων,
  • διδάσκοντες σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 (Α’ 112),
  • επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της ΕΔΕ και πράξη του Διευθυντή για τη διεξαγωγή διδακτικού, και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7, άρ. 29, Ν. 4009/2011).

Επιπροσθέτως, το ΔΠΜΣ θα απασχολήσει σε ποσοστό 20% με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ:

  • μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
  • ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, Ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών,
  • επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ,
  • επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού διπλώματος (παρ. 7, άρ. 16, Ν.4009/2011)

Διδάσκοντες

Καθηγήτρια Μαρία Σαμαράκου (e-mail: marsam@uniwa.gr)

Καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου (e-mail: csgouro@uniwa.gr)

Καθηγήτρια Κατερίνα Γεωργούλη (e-mail: kgeor@uniwa.gr)

Καθηγητής Πολυχρόνης Κυνηγός (e-mail: kynigos@ppp.uoa.gr)

Καθηγήτρια Κυπαρισσία Παπανικολάου (e-mail: kpapanikolaou@aspete.gr)

Καθηγήτρια Σοφία Ασλανίδου (e-mail: saslan52@gmail.com)

Αν. Καθηγήτρια Μαρία Δασκολιά (e-mail: mdaskol@ppp.uoa.gr)

Αν. Καθηγητής Πέτρος Ρούσσος (e-mail: roussosp@psych.uoa.gr)

Επ. Καθηγητής Παναγιώτης Καρκαζής (e-mail: p.karkazis@uniwa.gr)

Επ. Καθηγητής Σπύρος Σιάκας (e-mail: sthsiakas@uniwa.gr)

Δρ. Χρήστος Τρούσσας (e-mail: ctrouss@uniwa.gr)

Δρ. Στασσινή Φράγκου (e-mail: stassini.frangou@sch.gr)