Μέλη Διιδρυματικής και Συντονιστικής Επιτροπής

Ειδική  Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ)

Η ΕΔΕ είναι εννεαμελής και αποτελείται από επτά(7) μέλη ΔΕΠ και 2 μεταπτυχιακούς φοιτητές

Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής:
Κλειώ Σγουροπούλου, Καθηγήτρια

Αικατερίνη Γεωργούλη, Καθηγήτρια

Από το ΕΚΠΑ:

Χρόνης Κυνηγός, Καθηγητής

Μαρία Δασκολιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Από την ΑΣ.ΠΑΙ.ΤΕ:

Κυπαρισσία Παπανικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αικατερίνη Κασιμάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Οι δύο εκπρόσωποι των φοιτητών δεν έχουν οριστεί ακόμα.

Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)

Απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή για διετή θητεία

Καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Καθηγήτρια Κατερίνα Γεωργούλη, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Καθηγητής Πολυχρόνης Κυνηγός, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

Καθηγήτρια Κυπαρισσία Παπανικολάου, Παιδαγωγικό Τμήμα, ΑΣΠΑΙΤΕ

Τα  Μέλη Διιδρυματικής και Συντονιστικής Επιτροπής δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:

  • Εισηγείται στην Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ.
  • Ορίζει τον Επιβλέποντα και τα Μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της οποίας επικυρώνεται από τη Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή.

Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, και εισηγείται σχετικά στην Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή.