ΦΕΚ Δημοσίευσης

Το ΔΠΜΣ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αρ. έγκρισης: 108816/Ζ1/05-07-2019).
Κατεβάστε εδώ το ΦΕΚ
Το ΔΠΜΣ παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.Κατεβάστε εδώ το ΦΕΚ