Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Εξάμηνο:
Ομάδα:
Κατηγορία:

1ο
1
Προαιρετικό

Διδάσκοντες:

Μαρία Σαμαράκου, (ΔΕΠ)

Ρούσσος Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιγραφή

 1. Εισαγωγή στην Ποιοτική Έρευνα

  Στην 1η ενότητα παρουσιάζεται το πεδίο της ποιοτικής έρευνας και ιδιαίτερα στο πεδίο της εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά παρουσιάζονται οι σημαντικότερες ιστορικές στιγμές στην εξέλιξη της ποιοτικής έρευνας και ιδιαίτερα στο πεδίο της εκπαίδευσης. Διατυπώνονται προβληματισμοί σχετικά με τη φύση των ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας, εξετάζονται θεωρητικά ζητήματα που αφορούν τη μέθοδο και τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας, πραγματοποιείται συνοπτική παρουσίαση των τύπων της ποιοτικής έρευνας με βάση τον τρόπο ταξινόμησης και κατηγοριοποίησής τους, ο προσδιορισμός των διαφορών της από την ποσοτική έρευνα. Τέλος γίνεται σύντομη αναφορά στις «μεικτές» ή συνδυαστικές μεθόδους έρευνας, η επιλογή και παρουσίαση της κατάλληλης μεθόδου ή μεθόδων για τη συλλογή ή παραγωγή δεδομένων.

 

 1. Σχεδιασμός Ποιοτικής Έρευνας

  Η 2η ενότητα περιλαμβάνει ένα πλαίσιο για τον σχεδιασμό μιας ποιοτικής μελέτης το οποίο συνδέει το ερευνητικό θέμα, τον σκοπό, το θεωρητικό υπόβαθρο, τα ερευνητικά ερωτήματα, τις δειγματοληπτικές στρατηγικές, τις μεθόδους παραγωγής ερευνητικών δεδομένων, την ανάλυση του ερευνητικού υλικού, και της δεοντολογίας στην ποιοτική έρευνα.

 

 1. Συλλογή/Παραγωγή Ποιοτικών Ερευνητικών Δεδομένων

  Στην 3η ενότητα αναφέρονται συνοπτικά σημαντικές μέθοδοι συλλογής/παραγωγής ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων όπως είναι: η ποιοτική συνέντευξη, η βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη, οι ομαδικές συνεντεύξεις και η παρατήρηση, στη διαχείριση και ταξινόμηση ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων, στην οργάνωση του υλικού, στη συγγραφή μιας επιστημονικής ποιοτικής έρευνας, στη χρήση λογισμικών προγραμμάτων για την επεξεργασία ποιοτικών δεδομένων, σε ζητήματα αξιολόγησης στην ποιοτική έρευνα (αξιοπιστία, εγκυρότητα, γενίκευση) και στην αναστοχαστικότητα του ερευνητή.

 

 1. Ο σχεδιασμός της ποσοτικής έρευνας

  Η αναγνώριση του ερευνητικού προβλήματος
  Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
  Προσδιορισμός σκοπού της έρευνας και διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων
  Αξιοπιστία και εγκυρότητα της έρευνας

 

 1. Περιγραφική Στατιστική

  Πίνακες, διαγράμματα και στατιστικά μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς για την περιγραφή ποσοτικών δεδομένων

 

 1. Πειραματικοί σχεδιασμοί. Η διαδικασία ελέγχου μηδενικών υποθέσεων

  Στην 6η ενότητα πραγματοποιούνται πειραματικοί σχεδιασμοί με τη διαδικασία ελέγχου μηδενικών υποθέσεων

 

 1. Σύγκριση μέσων όρων (1): το κριτήριο t

  Το κριτήριο t για ένα δείγμα, για δύο ανεξάρτητα δείγματα και για δύο εξαρτημένα δείγματα

 

 1. Σύγκριση μέσων όρων (2): η Ανάλυση Διακύμανσης

  Εισαγωγή στη λογική της Ανάλυσης Διακύμανσης (ANOVA). Η μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης για ανεξάρτητα δείγματα και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

 

 1. Συσχέτιση και παλινδρόμηση

 • Συντελεστές συσχέτισης Pearson’s r και Spearman’s rho
 • Εισαγωγή στην παλινδρόμηση
 • Η ανάλυση απλής παλινδρόμησης