Ψηφιακά Αποθετήρια και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

Εξάμηνο:
Ομάδα:
Κατηγορία:

1ο
2
Υποχρεωτικό

Διδάσκοντες:

Σγουροπούλου Κλειώ, Καθηγήτρια

Περιγραφή

 1. Ανοικτή Εκπαίδευση

 • Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές εκπαιδευτικό σκηνικό
 • Βασικές Έννοιες και Συστατικά της Ανοικτής Εκπαίδευσης
 • Στρατηγικές, πολιτικές και πλαίσια για την Ανοικτή Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα

 

 1. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

 • Ορισμός και είδη ΑΕΠ
 • Ανοιχτές άδειες και τα εργαλεία πνευματικών δικαιωμάτων για ΑΕΠ
 • Δημιουργία, αναζήτηση και χρήση ΑΕΠ
 • Προσβασιμότητα ΑΕΠ
 • Αξιοποίηση ΑΕΠ στην εκπαιδευτκή πράξη

 

 1. Μαθησιακά Αντικείμενα

 • Ορισμός και είδη μαθησιακών αντικειμένων
 • Μεταδεδομένα μαθησιακών αντικειμένων
 • Μοντέλα και πρότυπα μεταδεδομένων μαθησιακών αντικειμένων
 • Κύκλος ζωής και μοντέλα διαδικασιών επεξεργασίας μεταδεδομένων

 

 1. Ψηφιακά αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων

 • Βασικές έννοιες και λειτουργικά χαρακτηριστικά ψηφιακών αποθετηρίων
 • Η διεθνής εμπειρία στα ψηφιακά αποθετήρια εκπαιδευτικού περιεχομένου
 • Λογισμικό ανάπτυξης ψηφιακών αποθετηρίων
 • Ανάλυση, σχεδίαση και οργάνωση ψηφιακών συλλογών εκπαιδευτικών πόρων

 

 1. Αξιολόγηση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων

 • Κριτήρια αξιολόγησης ΑΕΠ
 • Πλαίσια και σφραγίδες ποιότητας