Δικαιολογητικά

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιοτήτων.
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
 4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Δύο συστατικές επιστολές.
 8. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ (max 200 λέξεις).
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

Για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας απαιτούνται: Αποδεικτικά πιστοποιητικά άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 7-15/02/2017 και του παραρτήματος Β’ του ΑΣΕΠ.

Οι φοιτητές με τίτλους από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη όλα τα δικαιολογητικά του φακέλου και ιδίως τα εξής:

 • Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος 20%
 • Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών: 10%
 • Επίδοση σε σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ Πτυχιακή ή Διπλωματική εργασία, ή εμπειρία όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών 10%
 • Πιστοποιημένη γνώση ξένης διεθνούς γλώσσας πέραν της αγγλικής 10%
 • Επιπλέον προσόντα (κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια, επιμόρφωση): 20%
 • Προφορική συνέντευξη 30%


Κατεβάστε την αίτηση εδώ